Läs in nyckeltal från er verksamhet i Boardeaser och använd i grafer och tabeller. Dessa kan sedan läggas in i rapporter eller dashboards. Se exempel på nyckeltal längst ned i denna artikel.

Nyckeltal kallas även KPIer och Datavariabler i Boardeaser.

Skapa Datavariabel

Har du en handfull nyckeltal som du vill uppdatera är det lättast att göra det direkt i webbgränssnittet. Alternativet är att exportera en mall till Excel eller Google Sheets som man fyller i läser in, se längre ned hur du gör det.

Gå till Ekonomi > Analysera och klicka på knappen “Ny Datavariabel”. Börja med att namnge datavariabeln med det namn som ska användas i systemet, det får inte innehålla mellanslag och bara tecken från a till z och _

Sedan kan du skriva en beskrivning av nyckeltalet och ange enhet. Du kan ange vilken av dessa två typer datavariabeln ska vara:

 • Resultat: Ett nytt värde måste anges på ett datum för att det ska räknas, dvs om inget värde anges kommer inget värde visas
 • Balans: Alla värden gäller tills vidare, dvs om du anger ett värde för ett datum så kommer det gälla för alla datum efter detta tills nytt värde anges

När du är klar sparar du datavariabeln. Nu kan du börja mata in data, så här gör du:

 • För “normal” månadsrapportering anger du sista dagen i månaden, börja med den första månaden bakåt i tiden som du vill rapportera
 • Ange värdet och klicka på “Spara”
 • Fortsätt ange värden så långt du vill rapportera

Under den sparade variabeldatan kan du se en förhandsvisning av den data som du matat in i form av en tabell och graf.

Se filmklipp med exempel på hur man anger ett nyckeltal för antalet sålda bord under 6 månader:

Använd KPI-mall

Börja med att exportera den mall som heter “KPI-mall” på:
Ekonomi > Datahantering > Exportera

Exportinställningar

Klicka på export-knappen till höger. Välj om mallen ska laddas ner som Excel-fil eller föras över till Google Sheets (kräver Google Sheets Integration). Ange period på tidsaxeln och sedan vilka nyckeltal som ska följa med, om det finns sedan tidigare.

Se filmklipp:

Ange nyckeltal

Överst i mallen kan det se ut så här (i detta exempel fanns tre variabler sparade sedan tidigare):

 

I den översta raden ska du bara ändra datumen (kolumn D, E, F och så vidare i exemplet ovan). Endast månader är tillgängligt som tidsintervall. Ange sista dagen i de månader du vill ha med i samma format som ovan, alltså ÅÅÅÅ-MM-DD.

I den andra raden finns en beskrivningstext, den kan du ta bort eller låta stå kvar men fyll inte i någon data på denna rad.

På rad 3 finns en exempelvariabel som heter Forsaljning. Varje variabel kan vara antingen resultatvariabel (RESULT) eller balansvariabel (BALANCE). Skillnaden är att resultatvariabler gäller för de datum de anges men efter det, balansvariabler gäller för alla datum från att de anges och framgent.

I på rad 3 kan du ange den första variabeln. I kolumn A anges variabeln så som systemet ska läsa in den, det innebär att namnet bara får innehålla stora och små bokstäver mellan a till z men inga andra tecken, alltså inte å ä ö, siffror, tecken/symboler eller mellanslag. I kolumn B kan du namnge variablen och här är alla tecken tillåtna. Samma sak i kolumn C där du kan skriva en längre beskrivning. Kortfattat är det som står i kolumn A till för datorer att läsa men kolumn B och C läses av människor.

Data för din variabel fyller du i cellerna från kolumn D och vidare, beroende på hur många månader du fyllt i på rad 1. Den data du fyller i här kan endast vara siffror och decimaltecken. OBS: ett värde måste anges i alla celler, finns inget värde så ange “0” eller ta bort hela kolumnen (om alla celler i kolumnen saknar värde).

Fortsätt ange så många variabler/nyckeltal du vill från rad 4 och nedåt på motsvarande sätt som på rad 3.

När du är klar sparar du filen och tar fram Boardeaser i webbläsaren igen. Gå till Datahantering och klicka på “Ladda upp KPI”. Nu är KPI-variablerna uppladdade till Boardeaser.

Så här kan en korrekt ifylld KPI-fil se ut över antalet anställda:

 

Exempel på nyckeltal

Här är några exempel på nyckeltal som kan vara intressanta att rapportera, beroende på verksamhet:

 • Besökare hemsida
 • Anställda
 • Uthyrd area
 • Producerade enheter
 • Kunder/Användare
 • Nya kunder/användare
 • Förlorade kunder/användare
 • Kundnöjdhet
 • Support/kundtjänstärenden
 • Personalnöjdhet
 • Personalomsättning
 • Utbildningsresultat

Se filmklipp:

Hittade du den hjälp du behövde?