I denna artikel beskrivs hur du skapar grafer med formler. Exempel finns både i texten och i ett eget avsnitt längst ner på sidan.

Formler används för att generera grafer och tabeller från bokföringsdata, budgetdata och egna nyckeltal.

Generell användning

Nedan följer en generell beskrivning för hur man kan skapa egna beräkningar som visas i grafen. Observera att det är rådata som visas vilket ibland kan ge oväntade resultat. Om något visas som ett negativt värde när det borde vara positivt kan man enkelt “vända” på värdet genom att sätta ett minustecken framför variabeln.

Kontovärden

Använd [ och ] för att få ut ackumulerade värden från konton:

 • Ett konto, exempel: [1000]
 • Ett intervall, exempel: [1000-1999]
 • Flera konton och intervall, exempel: [3000-3799,3900-3999]

Förändringar i kontonvärden

Använd { och } för att få ut förändringen för resultatkonton:

 • Ett konto, exempelvis: {1000}
 • Ett intervall, exempelvis: {1000-1999}
 • Flera konton och intervall, exempelvis: {3000-3799,3900-3999}

Negativa och positiva värden

I sie4-filen lagras värden tvärt emot vad vi vanligtvis tänker oss dem. Värdet på ett intäktskonto, t ex konto 3041, är därför negativt trots att det är en intäkt. Motsvarande lagras en utgift som ett positivt värde.

För att “vända” värdena behöver man därför skriva minustecken framför konton. Exempelvis:

 • -{3000-3999} ger alla intäktskonton summerat som positivt tal
 • -{4000-4999} ger alla konton för direkta kostnader som negativt tal
 • -{3000-7999} ger resultatet (EBITA) som positivt tal (om positivt resultat)

Aritmetiska beräkningar

Du kan använda vanliga räknesätt och parenteser som man förväntar sig, till exempel:
([1000] + {1000-1999}) * 100 vilket ger summan av konto 1000 plus värdesförändringen av konton 1000 till 1999 gånger 100.

Att definiera en variabel
Variabler kan antingen:

 • Definieras av en formel
 • Vara fördefinierade variabler
 • Vara dina egna uppladdade nyckeltal

I båda fallen kan de användas i formler, exempelvis:
(B10+{1000-1999}/anstallda)*100

 

Funktioner

I mappen “Funktioner” finns några fördefinierade funktioner:

 • Ackumulerat: Ack(uttryck).
 • Föregående tidsperiod: Prev(uttryck).
 • Föregående år: PrevYear(uttryck). Ange det som ska värde inom parenteserna så visas föregående periods värden.
 • Summa senaste 3 månader: R3(uttryck)
 • Summa senaste 12 månader: R12(uttryck)
 • Summerar senaste X tidsintervall: SumLast(uttryck, max antal värden, min antal värde).

Förklaring och exempel:

Ack(uttryck) – Ange det som ska ritas ut som ett ackumulerat värde från räkenskapsårets början inom parenteserna. Funktionen summerar värdet för formeln under samtliga tidsintervall från SIE-filens början. Funktionen börjar summera igen från 0 i början av nästa SIE-fil, exempel:
Ack([2610]) visar beloppet i konto 2610 ackumulerat under året.

Prev(uttryck) – Ange det som ska ritas ut inom parenteserna så visas föregående periods värden. Funktionen hämtar värdet för den inneslutna formeln under det omedelbart föregående tidsintervallet, exempel:
Prev([2610] / anstallda) visar värdet under föregående period delat med den egna variabeln anstallda.

PrevYear(uttryck) – Ange det som ska ritas ut inom parenteserna så visas föregående periods års värden. Funktionen hämtar värdet för den inneslutna formeln under motsvarande tidsintervall förra året, exempel:
PrevYear([2610] / anstallda)


R3(uttryck) och R12(uttryck) – Ger summan av senaste 3 respektive 12 månadernas värde. För snittvärde delas summan med 3 respektive 12. Exempel:
R3((B10 + {1000-1999}) * 100) / 3 visar snittvärdet av eget kapital plus ändringen av värdet bland konto 1000 till 1999, gånger 100.

 

Fördefinierade variabler

“B10” ovan är exempel på fördefinierade variabler från BAS Nyckeltal. Här är den kompletta listan:

Balansräkningsnyckeltal
B1: Immateriella anläggningstillgångar
B2: Byggnader och markanläggningar
B3: Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av
B4: Maskiner och inventarier
B5: Övriga anläggningstillgångar
B6: Varulager
B7: Kundfordringar
B8: Övriga fodringar
B8.1: Kortfristiga fodringar
B9: Kassa och bank
B10: Eget kapital
B11: Obeskattade reserver
B12: Avsättningar
B13: Låneskulder
B14: Skatteskulder
B15: Leverantörsskulder
B16: Övriga skulder
B17: Kortfristiga skulder
B18: Långfristiga skulder

Resultaträkningsnyckeltal
R1..2: Försäljning och utfört arbete samt övriga intäkter
R3: Bil- och bostadsförmån
R4: Ränteintäkter m.m.
R4.1: Intäkter från aktieutdelning
R5: Varor och legoarbeten
R6: Övriga externa kostnader
R7: Anställd personal
R8: Räntekostnader m.m.
R9: Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar
R10: Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och immateriella tillgångar
R11: Bokfört resultat

Kassaflödesnyckeltal
CF1: Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalsförändring
CF2: Förändring av rörelsekapital
CF3: Kassaflöde från investeringsverksamhet
CF4: Kassaflöde från finansieringsverksamheten
K1: Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalsförändring
K1.1: Rörelseintäkter
K1.2: Rörelsekostnader exkl. avskrivningar
K1.3: Finansiella intäkter
K1.4: Finansiella kostnader
K2: Förändring av rörelsekapital
K2.1: Förändring av varulager
K2.2: Förändring av kundfodringar
K2.3: Förändring av kortfristiga fodringar
K2.4: Förändring av kortfristiga skulder
K3: Kassaflöde från investeringsverksamhet
K3.1: Förändring av immateriella anläggningstillgångar
K3.2: Förändring av byggnader och markanläggningar
K3.3: Förändring av mark och andra tillgångar som inte får skrivas av
K3.4: Förändring av maskiner och inventarier
K3.5: Förändring av övriga anläggningstillgångar
K4: Kassaflöde från finansieringsverksamheten
K4.1: Förändring av långfristiga skulder
K4.2: Intäkter från aktieutdelning

Andra nyckeltal
Balansomslutning: Summan av företagets tillgångar
EgetKapital: Skillnaden mellan tillgångar och skulder
Likviditet: Kassalikviditet, %
Soliditet: Soliditeten, %
ObeskattadeReserver: Framtida tillgångar som ännu ej beskattats, %

 

Exempel på grafer

Personalskatt per anställd

Om du vill skapa en graf i er VD-rapport där personalskatten per anställd visas så laddar du först ner kpi-mallen, skapar variabeln “anstallda” med antalet anställda per månad och laddar upp (se separat artikel för mer detaljer). Personalskatten har konto 2710 i exemplets SIE4-fil men innehåller ett negativt värde som vi vänder på genom att skriva ett minustecken framför. Då skapar du en graf med följande värden i input-fältet:

– [2710] / anstallda

Detta ger följande graf:

 

Klicka sedan på “Spara”. Nu kan du lägga till grafen i din rapport på Rapporter, den finns sparad i listan över tillgängliga grafer. När du uppdaterar dina nyckeltal uppdateras även grafen.

Omsättning per anställd

Omsättning är summan av alla intäkter (försäljning och annat) finns fördefinierat i BAS Nyckeltal som “R1..2”. Denna data har ett negativt värde i SIE4-filen, för att vända det sätter du som i exemplet ovan ett minustecken framför. För att få ut omsättning per anställd anger du alltså:

-R1..2 / anstallda

Detta ger med vår exempeldata följande graf inlagd i en rapport:

 

Andel omsättning av prognos

Ange omsättningen med R1..2 och ladda upp en egen variabel för det ni prognosticerade skulle vara omsättningen. Multiplicera sedan med 100 och ställ in Enhet: Procent för att få procentuellt utfall. Omsättning anges som ovan i variabeln R1..2 negativt. Så här kan det se ut med den egna variabeln ProgOms för prognosticerad omsättning:

((- R1..2) / ProgOms) * 100

 

Kostnad per producerad enhet

Skapa en variabel för antalet producerade enheter kallad exempelvis ProdEnhet. Rörelsekostnader (exklusive avskrivningar) fås genom variabeln K1.2 i BAS Kontoplanen enligt ovan. Följande formel ger alltså kostnad per producerad enhet (vill du ha positiva värden är det bara att sätta ett minustecken framför K1.2):

K1.2 / ProdEnhet

Hittade du den hjälp du behövde?