Den korta förklaringen

Justerat Eget Kapital beräknas i Boardeaser genom att Eget kapital (konto 2000-2099) och Summa obeskattade reserver (konto 2100-2199) summeras med det ackumulerade resultatet under året (konto 3000-8999). Avslutningsvis dras 22% skatt av på summan av obeskattade reserver och det ackumulerade resultatet om summan av dessa ger ett positivt värde (dvs ska beskattas).

Den långa förklaringen

Justerat Eget Kapital har i Boardeaser variabeln B25. Formeln för B25 är:
B12+B13-[8990-8999]-[3000-8899]-B24

B12 är Eget kapital med formeln:
-[2000-2099]
vilket betyder utgående balans av konto 2000 – 2099 som positivt värde.

B13 är Summa obeskattade reserver med formeln:
-[2100-2199]
vilket betyder utgående balans av konto 2100-2199 som positivt värde.

-[8990-8999]-[3000-8899] ger det ackumulerade resultatet av konto 3000 – 8999 under innevarande räkenskapsår.

B24 är Uppskjuten skatteskuld med denna formel:
-0.22*Min(0, -B13+[3000-8899])
vilket ska tolkas som minus 0,22 gånger minimivärdet av 0 och det negativa värdet av Summa obeskattade reserver  plus det ackumulerade resultatet fast med omvänt tecken. Minus 0,22 kommer av 22% skatt, -B13 är de obeskattade reserverna som negativt tal och +[3000-8899] är det ackumulerade resultatet med omvänt tecken, dvs om resultatet är positivt kommer +[3000-8899] ge ett negativt värde.

Kontentan av formeln för B24 att det ger skatteskulden som ett positivt värde (om den existerar) och därför är det angivet -B24 i formeln för B25 så att eventuell skatteskuld dras av från den övriga summeringen.

Hittade du den hjälp du behövde?